De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (2024)

Op zoek naar een machine om buiten te werken zonder daarbij de natuur onnodig te belasten? STIHL machines met 2-MIX-motor maken dat mogelijk.

08.06.2021

De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (1)
  • De STIHL 2-MIX-motor: efficiënt, opnieuw doordacht
  • De werking
  • De voordelen
  • STIHL 2-MIX-motor of 4-MIX®-motor?

De STIHL 2-MIX-motor: efficiënt, herdacht

Of het nu over een hoog zaagvermogen gaat of sterke trekkracht, tijdens het werk in het bos of in de tuin moet je kunnen vertrouwen op een sterke motor. De 2-MIX-motor van STIHL is een tweetaktmotor, die precies aan deze vereisten voldoet: die verenigt een krachtig motorvermogen, een uitstekend volume en een uitstekend torsieverloop. En de STIHL 2-MIX-motor stoot ondanks zijn kracht weinig schadelijke stoffen uit en is dus ook nog milieuvriendelijk. En dat is bewezen: de 2-MIX-motor voldoet namelijk vandaag al aan de strenge vereisten van de EU- richtlijn voor uitstoot van uitlaatgassen V-niveau. De oorsprong van deze milieuvriendelijke eigenschappen bij een even hoog vermogen zit in het efficiënte gebruik van de brandstof in de STIHL 2-MIX-motor. Dankzij het innovatieve spoelsysteem worden schadelijke emissies gereduceerd en wordt het brandstofverbruik in vergelijking met conventionele tweetaktmotoren zonder 2-MIX-technologie met 20% verminderd. In de volgende alinea lees je hoe deze technologie in de 2-MIX-motor werkt.

De STIHL 2-MIX-motor: de werking

Het geheim van een probleemloze werking en het efficiënter brandstofverbruik van de STIHL 2-MIX-motor zit in de cilinder: het innovatieve en toch milieuvriendelijke vermogen van de 2-MIX-motor van STIHL wordt daar mogelijk gemaakt dankzij een herwerkte cilinderdynamiek. Bij een gewone tweetaktmotor bepaalt de positie van de zuiger wanneer het uitlaatkanaal en de overstroomkanalen geopend of gesloten worden. Dat proces wordt in de STIHL 2-MIX-motor geoptimaliseerd. Onmiddellijk na de ontsteking in de 2-MIX-motor komt er een scheidende gasbuffer tussen de verbrande gassen in de verbrandingskamer en het nieuwe gas in de behuizing van de krukas. Daardoor begint het overstromen enkele fracties van een seconde later; het nieuwe gas komt met een minimale vertraging in de cilinder en spoelt daar de uitlaatgassen eruit. Maar dat is nog niet alles: dankzij de kleine vertraging heeft de zuiger net dat beslissende moment meer tijd om zich verder naar boven te bewegen en het uitlaatkanaal af te sluiten. Onverbrande nieuwe gassen worden zo buiten het uitlaatkanaal gehouden en kunnen efficiënter worden verbrand. Bovendien is er in een vergelijking met de conventionele tweetaktmotor een duidelijk lagere uitstoot die uit de machine wordt gespoeld. Spoelverliezen worden dus dankzij de STIHL 2-MIX-motor met spoelvoorziening tot een minimum herleid. Wij hebben alle voordelen van het systeem hieronder samengevat.

De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (2)

De STIHL 2-MIX-motor: de voordelen

Dankzij het gebruik van een scheidende gasbuffer in de STIHL 2-MIX-motor komt meer dan 80% van de onverbrande nieuwe gassen niet in het milieu terecht. Mens en natuur worden zo duidelijk minder belast: deeltjes brandstof die in de onverbrande verse gassen zitten, zoals benzeen en tolueen, belasten gebruiker en natuur namelijk sterk. Behalve het positieve milieuaspect is er nog een extra voordeel dankzij het optimale vermogen en het lage gewicht van je STIHL machine met 2-MIX-motor: er komt minder benzine nutteloos onverbrand uit de motor in het milieu terecht. Elke tank wordt dus zo optimaal mogelijk gebruikt. En daardoor ligt het brandstofverbruik van een 2-MIX-motor ook ongeveer 20% onder het verbruik van een even sterke, ‘normale’ tweetaktmotor.

STIHL 2-MIX-motor of 4-MIX®-motor?

Detoppers onder onze motorsystemenzijn allebei innovatief, sterk en efficiënt. Wij hebben de belangrijkste basisgegevens van de beide systemen in onderstaande tabel verzameld.

STIHL 2-MIX-motorSTIHL 4-MIX®-motor
Efficiënt brandstofgebruikOptimale omzetting van het beschikbare vermogen
Lagere bedrijfskostenPlaatsonafhankelijke inzet
Krachtige aandrijvingswaardenBijzonder hoog torsiemoment
Lage belasting van schadelijke stoffenCompacte constructie

De STIHL 2-MIX-motor samengevat:

  • Effectief: hoog vermogen en een efficiënt gebruik van de ingezette brandstof.
  • Krachtig: hoog torsiemoment met een ruim toerentalbereik.
    Milieuvriendelijk: het brandstofverbruik is duidelijk lager, daardoor is de milieubelasting kleiner omdat er minder schadelijke uitlaatgassen ontstaan.
  • Spaarzaam: het brandstofverbruik is tot 20% lager in vergelijking met conventionele tweetaktmotoren zonder 2-MIX-technologie.
  • Toekomstbestendig: de 2-MIX-motor van STIHL met spoelinstallatie voldoet aan de strenge Europese richtlijn voor uitstoot van uitlaatgassen niveau V.
Wat is de STIHL 2-Mix motor?
De STIHL 2-MIX motor is een tweetaktmotor die, dankzij zijn spoeltechniek, een bijzonder hoog vermogen combineert met milieuvriendelijkheid. Als brandstof heeft hij een mengsel van benzine en motorolie nodig.

Meer over motortechniek

De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (3)De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (4)De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (5)
STIHL 4-MIX®-motorDe STIHL 4-MIX®-motor: grote kracht en een laag gewicht, vernieuwend brandstofgebruik, eenvoudig in gebruik, de voordelen van 2-takt- en 4-takt-motoren.DecompressieklepDe STIHL decompressieklep zorgt voor een beperktere verdichting in de cilinder. Er is duidelijk minder krachtsinspanning nodig voor de startprocedure.CarburateurverwarmingOp STIHL kettingzagen met carburateurverwarming kan je ook in de winter vertrouwen. De verwarming verhindert ijsvorming en zorgt ervoor dat de machine rimpelloos blijft werken.
STIHL startsystemen
Veiligheidskleding / beschermende kleding
Het juiste brandstofmengsel
Een kettingzaag starten
Brandstoffen / oliën / smeermiddelen / reinigingsmiddelen
Kettingzagen / motorzagen
De STIHL 2-MIX-motor: krachtig en spaarzaam (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 5335

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.