Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (2024)

De STIHL decompressieklep zorgt voor een beperktere verdichting in de cilinder. Er is duidelijk minder krachtsinspanning nodig voor de startprocedure.

12.06.2023

Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (1)
  • Wat is een decompressieklep?
  • Hoe werkt de STIHL decompressieklep?
  • STIHL motortechniek: verschillende decompressiesystemen
  • Zijn decompressiekleppen als optie mogelijk?

Wat is een decompressieklep?

Een decompressieklep is een klep die het eenvoudiger maakt om de tegendruk in de cilinder tijdens een manuele start van de motor te overwinnen. Die tegendruk komt van het gasmengsel dat zich in de cilinder bevindt en daar op zijn verdichting en ontsteking wacht. Als de zuiger zich in de richting van de cilinderkop beweegt, verdicht hij het brandstof-luchtmengsel steeds meer en krijgt hij te maken met een tegendruk die steeds groter wordt. Om die tegendruk manueel te overwinnen is een aanzienlijke krachtinspanning nodig, afhankelijk van de cilinderinhoud. De decompressieklep is bedoeld om die te verminderen. Maar de ene decompressieklep is de andere niet. Het verschil zit hem vooral in de manier waarop de kleppen geactiveerd worden.

Over de basisfunctie van elke motor

Alle verbrandingsmotoren werken volgens hetzelfde principe: er wordt een brandstof-luchtmengsel in de verbrandingskamer aangezogen door de cilinder. Die wordt sterk verdicht en daarna ontstoken. Dat proces leidt ertoe dat de zuiger beweegt. Die beweging zet aan de ene kant het verdichting- en ontstekingsproces verder en zet aan de andere kant samen met de drijfstang en de krukas de hefbeweging van de zuiger om in een draaibeweging van de krukas. Daarmee worden dan andere componenten bijvoorbeeld een zaagketting van de STIHL kettingzaag aangedreven.

De decompressieklep

Het verbrandingsproces in de motor heeft dus compressie nodig om te werken. En net deze compressiedruk maakt het starten van een verbrandingsmotor zonder elektrische starter soms moeilijk: uiteindelijk moet de inertie van de krukasaandrijving overwonnen worden, moet het brandstof-luchtmengsel aangezogen kunnen worden en moet de compressie van het brandstof-luchtmengsel in verschillende bar manueel worden uitgevoerd. Hoe groter de ruimte van de motor, hoe meer kracht je hierbij nodig hebt. Om het startproces sneller en gemakkelijker te maken, hebben wij een decompressiesysteem ontwikkeld dat berust op een kleine, maar effectieve component: de STIHL decompressieklep.

Hoe werkt de STIHL decompressieklep?

Een betere start dankzij het decompressiesysteem aan de cilinder

Kort gezegd: de open decompressieklep aan de cilinder van je STIHL kettingzaag zorgt ervoor dat de maximale verdichtingsdruk bij de start, die ontstaat doordat het gas dat in de cilinders zit eruit wordt gelaten, wordt verlaagd. Door de vermindering van de maximale verdichting is er ook veel minder krachtinspanning nodig tijdens het starten van de machine. De decompressieklep sluit automatisch bij de eerste ontsteking en het volledige motorvermogen is beschikbaar. Zo kan de cilinder een stuk eenvoudiger in gang worden gezet. Als de decompressieklep daarna weer wordt gesloten, wordt de compressiedruk weer hoger en de start van de cilinder wordt gebruikt om de normale verbranding in te leiden.

De STIHL decompressieklep in detail

In de praktijk betekent dit dat je voor je de kettingzaag opstart, je de decompressieklep van je STIHL kettingzaag met de hand opent. De decompressieklep komt tot in de verbrandingskamer en zorgt ervoor dat de piekdruk van de compressiecyclus verminderd wordt en er minder kracht nodig is om op te starten. Met andere woorden: dankzij de decompressieklep kan de zuiger met minder krachtinspanning in beweging worden gebracht. Het brandstof-luchtmengsel dat in de cilinder blijft is daarbij zo uitgemeten, dat de motor bij een koude en een warme motor altijd betrouwbaar opstart. De decompressieklep sluit automatisch. Daardoor is er een volledige startstuwkracht onder alle bedrijfsomstandigheden. De STIHL motormachine draait zoals je gewoon bent. Er is alleen duidelijk minder krachtinspanning nodig om tijdens de start aan het trekkoord te trekken.

STIHL motortechniek: verschillende decompressiesystemen

De ene decompressieklep is de andere niet: het verschil zit hem vooral in de manier waarop ze geactiveerd worden. Hier volgt een overzicht van de drie types decompressiesystemen.

De decompressieklep is een volledig manuele inrichting waarmee je de decompressieklep in de cilinder bedient. De werking van de decompressiehendel werkt met een oprolinrichting en je trekt eraan of drukt erop om te starten. Als de motor door de bediening van het startmechanisme (bijvoorbeeld het trekkoord bij kettingzagen en scheepsmotoren, kickstarters of pedalen bij de step) in beweging komt, worden er verdichte gassen uit de cilinderkop geleid en de motor kan gewoon in gang worden gezet. Als de motor opstart, laat je de hendel los. De klep sluit en de motor kan met beginnende verdichting aan zijn werk beginnen.

Voor deze decompressie-oplossing hoef je de decompressieklep maar één keer voor de start manueel te openen. De klep wordt dan automatisch gesloten bij de eerste bewegingen van de cilinderkop. Alle STIHL decompressiekleppen van de nieuwste kettingzagen werken volgens dit halfautomatische systeem.

Er zijn volautomatische systemen voor decompressie in de motor ingebouwd bij bijvoorbeeld onze 4-Mix®-motoren of in de STIHL motoren van grasmaaiers. Bij het startertoerental wordt de inlaatklep automatisch geopend. Die wordt door centrifugale krachten automatisch weer gesloten zodra het startertoerental overschreden wordt.

Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (3)

Zijn decompressiekleppen beschikbaar als optie?

In principe wel. Als er boven aan de cilinder van je STIHL kettingzaag een blinde stop zit, kun je ervan uitgaan dat je daar een decompressieklep kunt monteren. Onze dealers helpen je hierbij graag verder.

De STIHL decompressieklep samengevat:

  • De STIHL decompressieklep beperkt de piek in de verdichtingsdruk in de cilinder.
  • Dankzij de decompressieklep start je STIHL motoren met trekkoord veel vlotter.
  • Er bestaan manuele, halfautomatische en automatische decompressiesystemen.
  • Alle decompressiekleppen van STIHL gaan automatisch dicht na het opstarten.
  • De decompressieklep is als optie mogelijk voor alle STIHL machines met deze voorziene functie.

Meer over motortechniek

Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (4)Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (5)Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (6)
STIHL 2-MIX®-motorOp zoek naar een machine om buiten te werken zonder daarbij de natuur onnodig te belasten? STIHL machines met 2-MIX-motor maken dat mogelijk.STIHL 4-MIX®-motorDe STIHL 4-MIX®-motor: grote kracht en een laag gewicht, vernieuwend brandstofgebruik, eenvoudig in gebruik, de voordelen van 2-takt- en 4-takt-motoren.STIHL injectieDe STIHL technologie voor brandstofinjectie helpt motoren lichter en efficiënter te maken.
Tips voor het werken met een kettingzaag
Zaagkettingen en zaagbladen
STIHL startsystemen
Brandstoffen / oliën / smeermiddelen / reinigingsmiddelen
Veiligheidskleding / beschermende kleding
Kettingzagen / motorzagen
Decompressieklep: motormachines vlot starten | STIHL (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5337

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.